stokrotka123

74 teksty – auto­rem jest stok­rotka123.

Bądź przy mnie to mo­je je­dynie pragnienie... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 września 2012, 23:39

Jedną z naj­ważniej­szych de­cyz­ji w życiu po­dej­muję z tych al­terna­tyw­nych rozwiązń 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2012, 21:41

Miłość - is­tnieje tyl­ko jed­na praw­dzi­wa wiel­ka. Reszta to tyl­ko imi­tac­ja tej jedynej. 

myśl • 26 czerwca 2012, 23:46

Nie na­leży się przy­wiązy­wać do wszys­tkich i wszys­tkiego gdyż jest to nie do­cenione, nie zauważane nasze poświecenie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2012, 18:24

Bo jest tyl­ko jed­na oso­ba na świecie przy której jes­tem szczęśliwa. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 marca 2012, 15:56

Otaczają mnie ludzi fałszy­wi, którzy wiedzą do ko­go zwrócić się z pot­rze­ba lecz nie mar­twią się gdy ktoś ich potrzebuje. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 5 marca 2012, 18:10

Czas tak szyb­ko płynie... przys­tań na chwi­le i po­myśl co dla Ciebie jest naj­ważniej­sze, ja­kie są Twe marze­nia i idź drogą tą która spra­wi że będziesz szczęśliwy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2012, 17:01

Nig­dy nie będziemy w sta­nie zam­knąć naszej przeszłości do końca, lecz jeżeli chce­my zmienić nasze życie, żyć te­raźniej­szością mu­simy zna­leźć miej­sce gdzie scho­wamy wspom­nienia z przeszłości. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lutego 2012, 14:14

W życiu każde­go z Nas przyj­dzie ta­ki dzień, kiedy sta­niemy przed lus­trem i będziemy mog­li so­bie po­wie­dzieć pros­to w oczy : "Jes­tem szczęśliwy/a" 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2012, 22:59

Jes­tem szczęśli­wa, bo mam Ciebie - war­to było cze­kać i cierpieć 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 sierpnia 2011, 22:05

stokrotka123

stokrotka123

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 maja 2017, 12:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zbyt często uda­jemy obojętność, [...]

7 maja 2017, 00:37Piotruśś sko­men­to­wał tek­st Zbyt często uda­jemy obojętność, [...]

7 maja 2017, 00:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zbyt często uda­jemy obojętność, [...]